Bài Phản Hồi Mới Tiêu Đề Mới Tiêu Đề Được Phản Hồi Nhiều Tiêu Đề Top

Cấu hình PHP trên VPSSIM, xử lý lỗi giới hạn Memory

Congvt6

Top Bền Vững
Thành viên BQT
Quản Trị Cấp Cao
Thành Viên Kiểm Duyệt
Hỗ Trợ
Bài viết
308
Reaction score
181
Điểm
43
Giá trị
$9,149
Mình sẽ viết 1 bài hướng dẫn các bạn cấu hình lại bộ nhờ để tránh các trường hợp báo lỗi do bộ nhớ và bị nhận mail bắt check lại hosting hay vps nhé:

Đường dẫn: VPSSIM menu => Config Cấu Hình PHP

Mã:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server
=========================================================================
             Change PHP Settings               
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time      8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time      9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen   10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors   11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit       12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include   13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Các Thông Số Có Thể Cấu Hình
 1. Max Execution Time
 2. Max Input Time
 3. On/Off Allow Url Fopen
 4. On/Off Display Errors
 5. Memory Limit
 6. On/Off Allow Url Include
 7. On/Off File Upload
 8. Upload Max Filesize
 9. Max Input Vars
 10. Enable/Disable PHP Function
 11. Install / Remove Imagick
 12. Install / Remove iconCube
 13. Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
Các thông số từ 1 đến 9, tùy nhu cầu của bạn mà bạn chỉnh.

Giá trị Memory Limit:

Mã:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by
=========================================================================
             Change PHP Settings               
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 50M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg   escapeshellcmd  exec     ini_alter
=========================================================================

1) Max Execution Time      8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time      9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen   10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors   11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit       12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include   13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cau hinh Memory Limit
-------------------------------------------------------------------------
Memory Limit mac dinh: 1407
-------------------------------------------------------------------------
Memory Limit hien tai: 1407
=========================================================================
Nhap gia tri Memory Limit [Enter]: 500
Sau khi chọn thay đổi xong nhớ:

Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

Sử dụng chức năng này để cấu hình lại php.ini www.conf theo VPSSIM auto config tùy theo cấu hình VPS. Nếu bạn không muốn sử dụng cấu hình do mình tùy chỉnh, bạn có thể chạy chức năng này để VPSSIM tự config lại.

Mã:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by 
=========================================================================
             Change PHP Settings               
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 500M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 50M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg   escapeshellcmd  exec     ini_alter
=========================================================================
1) Max Execution Time      7) On/Off File Upload
2) Max Input Time      8 ) Upload Max Filesize
3) On/Off Allow Url Fopen    9) Max Input Vars
4) On/Off Display Errors   10) Enable/Disable PHP Function
5) Memory Limit       11) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
6) On/Off Allow Url Include
Lua chon cua ban (0-Thoat): 11
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config lai PHP.INI va WWW.CONF. Neu ban config
-------------------------------------------------------------------------
sai hoac nang cap hay ha cap server, ban nen chay chuc nang nay de VPSSIM
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh lai PHP theo cau hinh moi (CPU & RAM) cua server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi su dung chuc nang nay, tat ca config cua ban se bi mat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM re-config PHP.INI & WWW.CONF ? [y/N] y
VPSSIM sẽ backup file cấu hình hiện tại trước khi tiền hành re-config:

Mã:
=========================================================================
Re-config PHP.INI & WWW.CONF thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
File PHP.INI Backup: /etc/php.ini_bak_11-24-2017-16-47                  
-------------------------------------------------------------------------
File WWW.CONF Backup: /etc/php-fpm.d/www.conf_bak_11-24-2017-16-47
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings               
=========================================================================
PHP Info Page: http://108.61.150.186:999/php-info.php
=========================================================================
Max Execution Time: 60 | Max Input Time: 60 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 1407M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 1407M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
ini_alter   pcntl_exec    proc_nice     show_source
passthru   proc_get_status  proc_terminate  system
=========================================================================
1) Max Execution Time      8.) Upload Max Filesize
2) Max Input Time      9) Max Input Vars
3) On/Off Allow Url Fopen   10) Enable/Disable PHP Function
4) On/Off Display Errors   11) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit       12) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include   13) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
7) On/Off File Upload
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lưu ý: Nếu bạn thay đổi cấu hình VPS như tăng hay giảm RAM, tăng giảm CPU, bạn phải chạy chức năng này để VPSSIM tùy chỉnh lại cấu hình php tương ứng với cấu hình VPS.

Cấu hình PHP trên VPSSIM, xử lý lỗi giới hạn Memory
 
Sửa lần cuối: